RABATY W KOSZYKU
Producenci
KONTAKT

w godzinach 7.00 do 21.00

 Arkadiusz

 tel. 661 712 779

 

INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 r. obowiązuje Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”).

W związku z powyższym przedstawiamy Państwu niniejszą informację, dzięki której dowiecie się, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe.

 

ADMINISTRATOR DANYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma GREEN LAMP Arkadiusz Praski z siedzibą w Wydra 8 ,42-130 Wręczyca Wielka , NIP: 574 135 32 08.

 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM:

W zakresie przetwarzania danych osobowych z Administratorem można kontaktować się: pisemnie na adres siedziby tj. Firma GREEN LAMP Arkadiusz Praski z siedzibą w Wydra 8 ,42-130 Wręczyca Wielka

poprzez e-mail: firma@praski.com.pl; telefonicznie pod numerem telefonu: 661 712 779.

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, PODSTAWA PRZETWARZANIA ORAZ CZAS PRZETWARZANIA:

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach:

1. zawarcia i wykonania umowy (w tym kontaktowanie się z klientem w związku z realizacją mowy) – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

    czas przetwarzania: przez okres trwania umowy i do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy;

2. rozpatrywania skarg i reklamacji - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

    czas przetwarzania: przez okres 1 roku po upływie terminu rękojmi, gwarancji lub rozliczeniu reklamacji;

3. dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, rozumianego jako windykacja należności,

    prowadzenie postępowań sądowych oraz egzekucyjnych; czas przetwarzania: do czasu zakończenia postępowań sądowych i egzekucyjnych;

4. archiwalnych (dowodowych) – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; czas przetwarzania: do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, a w szczególności

    obowiązku przetwarzania dokumentów księgowych;

5. oferowania produktów i usług własnych produktów bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej - podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO realizacja prawnie uzasadnionego interesu rozumianego jako

    reklamowania swojej działalności; czas przetwarzania: do czasu wniesienia sprzeciwu;

6. oferowania produktów i usług własnych produktów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej - podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO realizacja prawnie uzasadnionego

    interesu rozumianego jako reklamowania swojej działalności przy wykorzystaniu adresów e-mail, numerów telefonu; czas przetwarzania: do czasu cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu;

7. obsługi zapytań składanych przy wykorzystaniu formularza kontaktowego – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO realizacja prawnie uzasadnionego interesu rozumianego jako utrzymywanie kontaktu z potencjalnym

    klientem; czas przetwarzania: do czasu udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

 

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH:

Państwa dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom, z którymi współpracujemy, w szczególności:

1. podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską;

2. podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;

3. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS),

4. podmiotom z nami współpracującymi, świadczącym dla nas usługi na podstawie umów zlecenia tj. firmie księgowej, obsłudze IT, kancelarii prawnej przy czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem Administratora;

 

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. W przypadku niepodania danych niemożliwe będzie zawarcie umowy i realizacja zlecenia. Podane danych dla celów marketingowych jest dobrowolne. 

 

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANYMI DANYMI OSOBOWYMI:

W związku z przetwarzanymi danymi osobowymi przysługują Państwu następujące prawa:

1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

2. wniesienia sprzeciwu;

3. przenoszenia danych;

4. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, gdy podstawą przetwarzania jest udzielona przez Państwa zgoda (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, któregodokonano przed wycofaniem zgody).

 

PRAWO DO SPRZECIWU:

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu, ale z wyłączeniem marketingu bezpośredniego. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tym celu, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu, jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa.

 

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI:

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies, jednakże w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO:

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

INNE

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl